• Thời gian khám bệnh

    Thứ 2 - Thứ 6 : Từ 7h00 - 16h00

    Thứ 7 : Từ 8h00 - 16h00

    Khám ngoài giờ

    Thứ 2 - Thứ 6 : Từ 16h00-18h00

NGHIÊN CỨU, HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT, TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẢNG

Ngày 06/6/2024

 

Nghiên cứu, học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, quyết định sự thành công của từng nghị quyết nói riêng, uy tín và vai trò lãnh đạo của Đảng nói chung. Nghị quyết đi vào cuộc sống là minh chứng sinh động thể hiện quan điểm, chủ trương của Đảng đều là của dân, do dân, vì dân; nhờ vậy, dân hiểu Đảng, tin Đảng, theo Đảng.

Thấm nhuần tư tưởng trên, đồng thời thực hiện các kế hoạch của của Thành ủy Vinh về việc tổ chức học tập Nghị quyết của Đảng, Chi bộ Bệnh viện Mắt Nghệ An đã thực hiện nghiêm túc và đầy đủ theo hướng dẫn và chỉ đạo của cấp ủy cấp trên.

Các buổi nghiên cứu, học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng được chi bộ tổ chức luôn có sự tham gia đầy đủ, sôi nổi của các đảng viên trong chi bộ. Sau mỗi buổi sinh hoạt, các đảng viên đều thực hiện việc viết bài thu hoạch đầy đủ.

Tính đến tháng 6 năm 2024, Chi bộ bệnh viện đã triển khai các buổi học nghị quyết với nội dung sau:

Quán triệt, triển khai thực hiện Kết luận số 69-KL/TW tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 01/11/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

Quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 42-NQ/TW ngày 24/11/2023 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII Về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới.

Triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung bài viết  “Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng”.

Học tập, quán triệt và tổ chức thực hiện Chuyên đề năm 2024 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về thực hành dân chủ, tăng cường pháp chế, đảm bảo kỉ cương xã hội.

Tố Uyên - Tổ CTXH