Bảng giá dịch vụ khám chữa bệnh

Bảng giá dịch vụ khám chữa bệnh

 28/3/2014

Giá Phẫu Thuật - Thủ Thuật

Giá thu một phần viện phí chuyên ngành mắt về phẫu thuật Thu theo thông tư liên bộ số 14/1995; 03/2006 TTLB - BYT - BTC –BLĐTBXH và quyết định số 1951/BYT của Bộ Y tế ngày 30 tháng 9 năm 1995

 
Phẫu thuật Giá
1 Phẫu thuật đặc biệt  
2 Phẫu thuật loại1  
3 Phẫu thuật loại 2  
4 Phẫu thuật loại 3  
5 Thủ thuật  
6 Thủ thuật đặc biệt  
7 Thủ thuật loại 1  
8 Thủ thuật loại 2  
9 Thủ thuật loại 3  

 Xét nghiệm và thăm dò chức năng - Huyết Học

Giá thu một phần viện phí chuyên ngành mắt về phẫu thuật Thu theo thông tư liên bộ số 14/1995; 03/2006 TTLB - BYT - BTC –BLĐTBXH và quyết định số 1951/BYT của Bộ Y tế ngày 30 tháng 9 năm 1995

 
STT Tên dịch vụ kỹ thuật ( phần xét nghiệm và thăm dò chức năng ) Giá dịch vụ
  Huyết học  
1 Tổng phân tích tế bào máu bằng máy đếm tự động  
2 Huyết đồ ( sử dụng máy tự động )  
3 Máu lắng ( sử dụng máy đếm tự động )  
4 Máu chảy  
5 Máu đông  
6 Huyết sắc tố  
7 Số lượng tiểu cầu  
8 Hematocrit  
9 Nhóm máu  
10 Phản ứng chéo  
11 Xét nghiệm HIV  
12 Xét nghiệm HBsAg  
13 Co cục máu  
14 Thời gian Quik  
15 Thời gian Howel
 

 

Xét nghiệm và thăm dò chức năng - Vi Sinh Vật

Giá thu một phần viện phí chuyên ngành mắt về phẫu thuật Thu theo thông tư liên bộ số 14/1995; 03/2006 TTLB - BYT - BTC –BLĐTBXH và quyết định số 1951/BYT của Bộ Y tế ngày 30 tháng 9 năm 1995

 
  Sinh hoá  
1 Đư­ờng máu  
2 Ure máu  
3 Canxi máu  
4 Creatinin  
5 Cholesterol TP  
6 Cholesterol LDI-C  
7 Cholesterol HDL-C  
8 Triglycerit (TG)  
9 Creatinin  
10 A.uric  
11 Transamiaza GOT  
12 Transamiaza GPT  
13 Protein total  
14 N­ước tiểu 10 thông số máy  
15 N­ước tiểu toàn phần  
16 Soi căn nư­ớc tiểu  
17 Xác định tế bào/ trụ hay các tinh thể khác  
18 Xác định tỷ trọng n­ước tiểu/pH  
19 Xét nghiệm Cyto ( tế bào )  
20 Tert Rose -Waller  

 

Xét nghiệm Giải phẫu bệnh

Giá thu một phần viện phí chuyên ngành mắt về phẫu thuật Thu theo thông tư liên bộ số 14/1995; 03/2006 TTLB - BYT - BTC –BLĐTBXH và quyết định số 1951/BYT của Bộ Y tế ngày 30 tháng 9 năm 1995

  Xét nghiệm giải phẫu bệnh  
1 Sinh thiết nhuộm Xanh Acian  
2 Sinh thiết nhuộm Giema  
3 Tế bào u, hạch đồ  
4 Giải phẫu bệnh thư­ờng  
5 Xét nghiệm giải phẫu bệnh nhanh  
6 Sinh thiết nhuộm HE  
7 Sinh thiết nhuộm các sợi liên võng  
8 Sinh thiết nhuộm Mucicarmin  
9 Sinh thiết nhuộm đỏ Công go  
10 Sinh thiết nhuộm mỡ theo ph­ương pháp SudanII  
11 Sinh thiết nhuộm Van Gieson  
12 Sinh thiết nhuộm Xanh Acian  
13 Sinh thiết nhuộm Giema
 

Các tin bài khác