Thông báo tuyển dụng Bệnh viện Mắt Nghệ An năm 2019