Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2019 (Bổ sung đợt 1)