Thông báo điểm xét tuyển chức Bệnh viện Mắt Nghệ An năm 2019